Regulamin

REGULAMIN Green Wood Apartments & Hostel

 

PREAMBUŁA

Szanowni Państwo,

 

jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w Green Wood Apartments & Hostel. Bardzo będziemy sobie cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, dzięki któremu staramy się zapewnić bezpieczeństwo i najwyższy komfort podczas Państwa pobytu. Wszelkiego rodzaju informacji i pomocy udzieli Państwu całodobowa recepcja pod numerem telefonu +48 884 028 650 oraz mailem hello@mygreenwood.pl.

 

Green Wood Apartments & Hostel prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej VIVIA Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 1A/10P, 03-715 Warszawa, Polska NIP 113-299-95-21.

 

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez Green Wood Apartments & Hostel za pośrednictwem serwisu internetowego https://mygreenwood.pl/ lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Gość ma możliwość zapoznania się pod adresem https://mygreenwood.pl/, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.
 3. 3 Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą z Green Wood Apartments & Hostel.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie obiektów Green Wood Apartments & Hostel.

 

2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje hostelowe oraz apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu należy zgłosić do godziny 12.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu.
 4. Green Wood Apartments & Hostel uwzględni życzenie Gościa w miarę dostępności lub udzieli pomocy w znalezieniu innego hotelu.
 5. Green Wood Apartments & Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w pokojach, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 

3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, hotel może odmówić zameldowania.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Green Wood Apartments & Hostel mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 6.00 do 22.00.
 4. Green Wood Apartments & Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Green Wood Apartments & Hostel, albo innych osób przebywających w obiektach Green Wood Apartments & Hostel, lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Green Wood Apartments & Hostel.
 5. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, Green Wood Apartments & Hostel obciąży Gościa za dokonaną rezerwację.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Green Wood Apartments & Hostel nie zwraca uiszczonej opłaty za daną dobę hotelową.
 7. Green Wood Apartments & Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa poniższego Regulaminu oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 8. Green Wood Apartments & Hostel zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.
 9. Green Wood Apartments & Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, Green Wood Apartments & Hostel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem o dokonaniu przez Gościa rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji hotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Green Wood Apartments & Hostel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Green Wood Apartments & Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, pod numerem telefonu +48 536 555 655 lub mailem hello@mygreenwood.pl, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Green Wood Apartments & Hostel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
 • bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
 • profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług
 • sprawną pod względem technicznym usługę
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa Green Wood Apartments & Hostel świadczy nieodpłatnie poniższe usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
 • budzenie o wyznaczonej godzinie
 • zamawianie taxi
 • przechowanie bagażu Gościa
 • darmowy dostęp do Internetu

 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Odpowiedzialność Gościa Green Wood Apartments & Hostel z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien powiadomić Recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gościa Green Wood Apartments & Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

 

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Gościa Green Wood Apartments & Hostel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gościa Green Wood Apartments & Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Gościa Green Wood Apartments & Hostel, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 3. Green Wood Apartments & Hostel przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 4. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w umeblowaniu jak i ich wyposażeniu.
 5. Gościom Green Wood Apartments & Hostel zwracana będzie uwaga w momencie nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości.

 

7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w obiektach Green Wood Apartments & Hostel będą wysyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 3 miesięcy. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

8 REKLAMACJE

 1. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.
 2. Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja przez 24 godziny na dobę.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie lub w formie elektronicznej niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
 4. Personel Green Wood Apartments & Hostel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Gościa w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji personel Green Wood Apartments & Hostel zobowiązuje się szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy na piśmie lub w formie elektronicznej.

 

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W obiektach Green Wood Apartments & Hostel obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych. Za nieprzestrzeganie zakazu personel Green Wood Apartments & Hostel będzie egzekwował uiszczenie opłaty/kary w wysokości 500 zł.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 3. Na terenie obiektów Green Wood Apartments & Hostel nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 4. W obiektach Green Wood Apartments & Hostel obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 5. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.
 6. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1000 ustawa z dnia 10 maja 2018 r.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług przez właściciela Green Wood Apartments & Hostel, VIVIA Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 1A/10P, 03-715 Warszawa, Polska NIP 113-299-95-21 Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.