Regulamin

REGULAMIN Green Wood Apartment Stara Ochota

 

PREAMBUŁA

Szanowni Państwo,

 

jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w Green Wood Apartment Stara Ochota. Bardzo będziemy sobie cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, dzięki któremu staramy się zapewnić bezpieczeństwo i najwyższy komfort podczas Państwa pobytu. Wszelkiego rodzaju informacji i pomocy udzieli Państwu całodobowa recepcja pod numerem telefonu +48 884 028 650 oraz mailem hello@mygreenwood.pl.

 

Green Wood Apartment Stara Ochota prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej VIVIA Sp. z o.o., ul.Tadeusza Kościuszki 26, lok.13 02-495 Warszawa, Polska NIP 113-299-95-21.

 

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez Green Wood Apartment Stara Ochota za pośrednictwem serwisu internetowego https://mygreenwood.pl/ lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Gość ma możliwość zapoznania się pod adresem https://mygreenwood.pl/, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.
 3. 3 Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą z Green Wood Apartment Stara Ochota.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie obiektów Green Wood Apartment Stara Ochota.

 

2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje hostelowe oraz apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu należy zgłosić do godziny 12.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, co jednak nie wiąże Green Wood Apartment Stara Ochota.
 4. Green Wood Apartment Stara Ochota uwzględni życzenie Gościa w miarę dostępności lub udzieli pomocy w znalezieniu innego hotelu.
 5. Green Wood Apartment Stara Ochota zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w pokojach, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 

3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, hotel może odmówić zameldowania.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Green Wood Apartment Stara Ochota mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 6.00 do 22.00.
 4. Green Wood Apartment Stara Ochota może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Green Wood Apartment Stara Ochota, albo innych osób przebywających w obiektach Green Wood Apartment Stara Ochota lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Green Wood Apartment Stara Ochota.
 5. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, Green Wood Apartment Stara Ochota obciąży Gościa za dokonaną rezerwację.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Green Wood Apartment Stara Ochota nie zwraca uiszczonej opłaty za daną dobę hotelową.
 7. Green Wood Apartment Stara Ochota zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa poniższego Regulaminu oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 8. Green Wood Apartment Stara Ochota zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.
 9. Green Wood Apartment Stara Ochota zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, Green Wood Apartment Stara Ochota obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem o dokonaniu przez Gościa rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji hotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Green Wood Apartment Stara Ochota nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Green Wood Apartment Stara Ochota świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, pod numerem telefonu +48 884 028 650 lub mailem hello@mygreenwood.pl, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Green Wood Apartment Stara Ochota ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
 • bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
 • profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług
 • sprawną pod względem technicznym usługę
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa Green Wood Apartment Stara Ochota świadczy nieodpłatnie poniższe usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
 • budzenie o wyznaczonej godzinie
 • zamawianie taxi
 • przechowanie bagażu Gościa
 • darmowy dostęp do Internetu

 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Gościa Green Wood Apartment Stara Ochota z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien powiadomić Recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gościa Green Wood Apartment Stara Ochota nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

 

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Gościa Green Wood Apartment Stara Ochota zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gościa Green Wood Apartment Stara Ochota może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Gościa Green Wood Apartment Stara Ochota, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 3. Green Wood Apartment Stara Ochota przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 4. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w umeblowaniu jak i ich wyposażeniu.
 5. Gościom Green Wood Apartment Stara Ochota zwracana będzie uwaga w momencie nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości.

 

7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w obiektach Green Wood Apartment Stara Ochota będą wysyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 3 miesięcy. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

8 REKLAMACJE

 1. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.
 2. Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja przez 24 godziny na dobę.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie lub w formie elektronicznej niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
 4. Personel Green Wood Apartment Stara Ochota rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Gościa w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji personel Green Wood Apartment Stara Ochota zobowiązuje się szczegółowo uzasadnić przyczyny odmowy na piśmie lub w formie elektronicznej.

 

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W obiektach Green Wood Apartment Stara Ochota obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych. Za nieprzestrzeganie zakazu personel Green Wood Apartment Stara Ochota będzie egzekwował uiszczenie opłaty/kary w wysokości 500 zł.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 3. Na terenie obiektów Green Wood Apartment Stara Ochota nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 4. W obiektach Green Wood Apartment Stara Ochota obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 5. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.
 6. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1000 ustawa z dnia 10 maja 2018 r.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług przez właściciela Green Wood Apartment Stara Ochota VIVIA Sp. z o.o., ul.Tadeusza Kościuszki 26, lok.13 02-495 Warszawa, Polska NIP 113-299-95-21 Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.